Helsinki

Noora Isoeskeli

Noora Isoeskeli

Jun

03

Fri

12:00 – 16:00

-5–-3°C

broken clouds

ENG

Noora Isoeskelis’s work ______Worry, Be Happy refers to the saying, “Don’t Worry, Be Happy,” which has become known for Robert “Bobby” McFerr’s eponymous song. In the new, modified form of the sentence, the word “Don’t” has been erased and worrying rises to equal action alongside being happy.

Most of the works in the ______Worry, Be Happy series have been created in a same size space, in which they are now presented. The room that served as a workspace can be thought of as a stage for stories, where imagined worries and desires meet. Working in a small space and staying with your own thoughts for a long time both generates and withers inner storytelling. When the experience of the world arises from the imaginary rather than the rich reality of concrete events, it twines into a woven of stories, where imagination feeds both dreams and worries.

The idea behind the______Worry, Be Happy series is an emotional experience that can be thought of as a scale between two opposite states of emotion, worry and happiness. It is an irreconcilable union of these two emotions, a dual feeling, a pendulum movement, and a horizon leaning from side to side. The work is also about longing for nature. It is a soundscape of the seashore formed by the roaring air inside a seashell, and an imagined picture of the waves drawing lines from the foam to the beach sand.

Dust, chewing gum and plastic have been used as materials for the works in the exhibition. Dust can be thought of as a material produced by the passage of time that accumulates on surfaces imperceptibly as some kind of side note of existence. It can be imagined spreading all the time, everywhere, subtly, but absolutely. The dust displays a different image alongside the mirrored image, like a metadata of an event that the mirror is unable to capture. It shows our existence in particles. In turn, the change in a plastic flower over time is too slow for the eye to capture. Where the appearance of its living archetype has soon changed to another, the visual form of the artificial flower remains unspoiled from one time to another.

Noora Isoeskeli (b. 1982) is a visual artist and photographer from Turku. She graduated as a Master of Arts from Aalto University photography programme in 2020, and her works has been exhibited in Finland and abroad. The last time her works were on display at Hippolyte was in 2012.

Isoeskeli works mainly with staged photography, and behind her work is a reflection on what power does a gaze has in a world of a seeing person. She perceives watching as an event involving how we look. Through her works, the aim is to bring the gaze and looking closer to a space where seeing changes from a passive to active and the seer to an active interpreter. Isoeskeli suggests that our interpretations of the world and our actions are subordinate to how we have learned to perceive our own place in the private and shared culture and space we call reality.

The exhibition has been supported by the Arts Promotion Center Finland (Taike) and the Finnish Cultural Foundation, Varsinais-Suomi Regional Fund. Thank you also to Jaakko Suomalainen responsible for the letter design of the exhibition, and Tomi Leppänen responsible for the graphic design, and to friends and family for the invaluable help.

Noora Isoeskeli
______Worry, Be Happy

FI

Noora Isoeskelin teoskokonaisuus ______Worry, Be Happy viittaa lausahdukseen: ”Don’t Worry, Be Happy”, joka on tullut tunnetuksi Robert ”Bobby” McFerrin samannimisestä kappaleesta. Lauseen uudessa, muokatussa muodossa ”Don’t”-sana on pyyhitty pois ja murehtiminen nousee tasavertaiseksi toiminnaksi onnellisena olemisen rinnalle.

Suurin osa ______Worry, Be Happy-sarjan teoksista on syntynyt samankokoisessa tilassa, jossa ne nyt esitetään. Työskentelytilana toimineen huoneen voi ajatella tarinoiden näyttämöksi, jossa kuvitellut huolet ja toiveet kohtaavat. Pienessä tilassa työskentely ja omien ajatustensa kanssa pitkään oleskelu sekä synnyttää että kuihduttaa sisäisistä tarinankerrontaa. Kun kokemus maailmasta syntyy pikemminkin mielikuvitellusta kuin konkreettisten tapahtumien rikkaasta todellisuudesta, punoutuu se silloin kerrottujen tarinoiden, unien ja mielikuvien kudokseksi, jossa mielikuvitus ruokkii sekä unelmia että huolia.

______Worry, Be Happy-sarjan taustalla olevana ajatuksena on tunnekokemus, jonka voi ajatella skaalaksi kahden vastakkaisen tunnetilan, huolen ja onnellisuuden välillä. Se on näiden kahden tunteen yhteensovittamaton liitto; kaksoistunne, heiluriliike ja puolelta toiselle kallistuva horisontti. Teoskokonaisuudessa on myös kyse kaipauksesta luonnon äärelle. Se on äänikuva merenrannasta, jonka simpukan sisällä kohiseva ilma muodostaa ja kuviteltu kuva aalloista, jotka piirtävät vaahdosta rantahiekalle laineilevia viivoja.

Näyttelyn töiden materiaaleina on käytetty muun muassa pölyä, purukumia ja muovia. Pölyn voi ajatella olevan ajan kulumisen tuottamaa materiaa, joka kertyy pinnoille huomaamattomasti kuin jonkinlaisena olemassaolon sivuhuomautuksena. Sen voi kuvitella levittäytyvän kaiken aikaa kaikkialle, hienovaraisesti, mutta ehdottomasti. Pöly näyttää peilin kuvajaisen rinnalla toisenlaisen kuvan, kuin metatiedon tapahtumasta, jota peili ei pysty taltioimaan. Se näyttää olemassaolomme hiukkasin. Muovisen kukan muutos ajassa on puolestaan silmälle liian hidas taltioitavaksi. Siinä missä sen elollisen esikuvan ilmiasu on jo kohta muuttunut toiseksi, tekokukan visuaalinen muoto säilyy turmeltumattomana ajasta aikaan.

Noora Isoeskeli (s. 1982) on turkulainen kuvataiteilija ja valokuvataiteilija. Hän valmistui Taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2020 ja hänen töitään on ollut esillä näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Edellisen kerran hänen töitään oli esillä Hippolytessä vuonna 2012.

Isoeskeli työskentelee pääosin lavastetun valokuvan keinoin ja hänen työskentelynsä taustalla on pohdinta siitä, millainen valta katseella on näkevän ihmisen maailmassa. Hän ajattelee katsomista tapahtumaksi, johon liittyy, miten katsomme. Hänen pyrkimyksenään on teostensa kautta tuoda katse ja katsominen lähemmäs tilaa, jossa näkeminen muuttuu passiivisesta aktiiviseksi teoksi ja itse näkijä aktiiviseksi tulkitsijaksi. Isoeskeli ehdottaa, että maailmasta tekemämme tulkinnat sekä toimintamme on alisteisia sille, kuinka olemme oppineet havainnoimaan omaa paikkaamme siinä yksityisessä ja jaetussa kulttuurissa ja tilassa, jota kutsumme todellisuudeksi.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto. Kiitokset näyttelyn kirjainmuotoilusta vastannut Jaakko Suomalainen ja graafisesta muotoilusta vastannut Tomi Leppänen sekä korvaamattomana apuna olleet ystävät ja perhe.

Noora Isoeskeli
______Worry, Be Happy

Fri 03 Jun 2022 – 01 Jul 2022 12:00 – 16:00

-5–-3°C

broken clouds

Address:
Yrjönkatu 8-10,
00120 Helsinki, Finland