Helsinki

{TES}: Yhteys

{TES}: Yhteys

Apr

29

Fri

12:00 – 17:00

11–17°C

clear sky

ENG

Lying at the interface between art and technology, Connection is a media art installation that reacts to the viewer’s blow. It offers a unique way of influencing the content of the work, which in turn raises questions, for example, about the concept of authorship. In this work, the issue is also linked to the questions of remembering and memory. While exploring the work, one can reflect on how our memories always change a little when we recall them. In the end, memories turn into stories that we tell ourselves about ourselves. In other words, remembering always involves our imagination that is linked to both our bodies and space.

{TES} is a media art group formed by Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo. The group’s interactive works offer the viewer a space and an opportunity to explore the meanings of interaction. Combining sculptural elements with sound, moving images and new technologies, the works always take shape again for each viewer and form both concrete and symbolic connections between the digital and physical reality. The works deal with universal human themes and, in these works, observations, presence and activity are linked to our interaction with our environment. Activities, events and experiences as well as complex connections between rules and randomness play a key role in the works.

The exhibition has been supported by the Arts Promotion Centre Finland.

FI

Yhteys on taiteen ja teknologian leikkauspisteessä tapahtuva mediataideinstallaatio, joka reagoi katsojan puhallukseen. Se tarjoaa kokijalleen omalaatuisen tavan vaikuttaa teoksen sisältöön, joka puolestaan herättää kysymyksiä esimerkiksi tekijyyden käsitteestä. Teoksessa tekijyys limittyy myös muistamisen ja muistin kysymyksiin. Teoksen äärellä voi pohtia, miten muistikuvamme muuttuvat aina hieman toisenlaiseksi, kun palautamme ne mieleemme. Muistot muuttuvat lopulta tarinoiksi, joita kerromme itsestämme itsellemme.
Muistaminen on siis aina myös mielikuvitusta, johon liittyy sekä kehollisuus että tila.

{TES} on mediataideryhmä, jonka muodostavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmän interaktiiviset teokset luovat kokijalleen tilan ja mahdollisuuden tutkia vuorovaikutuksen merkityksiä. Veistoksellisia elementtejä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja uusia teknologioita yhdistelevät teokset saavat muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, muodostaen sekä konkreettisia että vertauskuvallisia yhteyksiä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden välille. Yleisinhimillisiä teemoja käsittelevissä teoksissa havainnointi, läsnäolo ja toiminta rinnastuvat vuorovaikutukseemme ympäristömme kanssa. Teoksille keskeistä on toiminta, tapahtuma ja kokemus sekä sääntöjen ja satunnaisuuden monimutkaiset yhteydet.

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus.

SV

Kontakt är en mediainstallation som förenar konst och teknologi. Installationen reagerar när besökare blåser, och erbjuder således ett annorlunda sätt att påverka verkets innehåll. Detta väcker i sin tur frågor till exempel om begreppet upphovsperson. I verket flätas upphov också samman med frågor om att minnas och hur minnet fungerar. Verket låter betraktaren begrunda hur minnesbilder förändras en aning varje gång de återkallas. Minnena blir slutligen berättelser om oss själva som vi berättar för oss själva. Att minnas är också att använda sin fantasi, och det innefattar i sin tur också kroppslighet och rum.

{TES} är en mediakonstgrupp som består av Tea Söderlund, Eetu Henttonen och Sami Luusalo. Gruppens interaktiva verk skapar rum där betraktaren kan undersöka interaktionens betydelser. Verken förenar skulpturala element, ljud, rörlig bild och ny teknologi och tar en ny form inför varje betraktare. Samtidigt uppstår både konkreta och metaforiska samband mellan den digitala och den fysiska verkligheten. I verken behandlas allmänmänskliga teman då observation, närvaro och handling jämförs med vår växelverkan med omgivningen. Det centrala i verken är handling, händelse och upplevelse samt de komplexa sambanden mellan regler och slumpmässighet.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande.

Fri 29 Apr 2022 – 22 May 2022 12:00 – 17:00

11–17°C

clear sky

Address:
Panimokatu 1, Kalasatama