Helsinki

Kokeellisen Elektroniikan Seura & Jenna Jauhiainen: Aivopesu / Brainwashing

Kokeellisen Elektroniikan Seura & Jenna Jauhiainen: Aivopesu / Brainwashing

Jul

02

Sat

12:00 – 18:00

0–1°C

overcast clouds

(ENG)

Aivopesu Brainwashing Промиване на мозъци 英語

Association Of Experimental Electronics & Jenna Jauhiainen

Gallery Oksasenkatu 11
2.7.–31.7.2022
Wed–Sun 12–18

This experimental and participatory exhibition is about the history and present of brainwashing, the theory and practice of mind control, while creating a space for reflection on the nature of the conscious mind. The collective, even somewhat cult-like execution of this exhibition is happening and transforming throughout its duration. Also various activities related to the theme will be organized at the gallery and are announced separately.

Brainwashing is a general term for various techniques that aim to change a person’s thinking against their will. Within the framework of this exhibition, we bundle under the term brainwashing the traditional methods of religious communities and cults, the secret programs of intelligence services during the Cold War, and the most effective means of modern and postmodern advertising that guide consumer behavior and experience. The most classic example of brainwashing is the so-called “Manchurian Candidate,” a person who is programmed to be an assassin against his will. It is somewhat unclear whether this has ever been undeniably successful, but different methods of mind control are nonetheless ingrained in our daily lives. For this exhibition, in addition to more well-known representations of brainwashing, we explore lesser-known, both historical and speculative, means of brainwashing, such as hypnosis, drugging, electric shock, targeted harassment, brain implants, interdimensional manipulation, and microwaves, to name a few.

The aim of the brainwashing exhibition is to invite visitors to reflect on the sensitivity of their own minds and to see the enormous impact of various social phenomena on the individual consciousness. It is important to realize that no mind is immutable. What can we think of as brainwashing? Is all brainwashing necessarily harmful?

The Association Of Experimental Electronics has been working with unusual electronics for 20 years. We collect old consumer electronics and build various weird machines out of it. In 2018, we began building the Museum of Paranormal Technology, where we built interpretations of the strangest electrical devices in the history of technology. As part of this project, we came across many devices, methods, and patents that have been made over the decades to control the human mind. Our installation this time draws its inspiration from these historical innovations, offering a relatively safe opportunity to try them out.

Artist Jenna Jauhiainen is performing a changing, evolving and growing, playfully coined ‘algorhythmic’ lecture performance in the gallery space for the entire duration of the brainwashing exhibition. The subject of this lecture performance is the effect of algorithms of the internet on the mind, and the subjective experience of the impact of so-called surveillance capitalism in the daily life of the individual. This ‘algorhythmic’ lecture performance learns from its participants and transforms throughout the duration of the exhibition, while anonymously recording participants ’experiences as part of an installation on contemporary brainwashing. In the spirit of “researchivism”, the practice of combining research and activism, this participatory installation may be the subject of a social science analysis in the future. Jauhiainen is currently working in the “Activism as method for arts and science: research into effective counterspeech in Finnish online communities” project funded by the Kone Foundation. More information about it (in Finnish) here: https://vastapuhe.fi/

The Association Of Experimental Electronics and Jauhiainen have decided to try out different ways to fade their individual selves throughout the duration of the brainwashing exhibition with the aim of simulating functioning as a cult. In general, cults seek to replace the individualized mind of their members with the shared consciousness of the community.

The opening of the brainwashing exhibition will be celebrated on Saturday 2nd of July starting at 2 p.m. and continuing until about 9 p.m. We will announce in more detail the program of the opening day in this event.

On the opening night, there will be a sound performance from the artist Tina Mariane Krogh Madsen (DK), who works with the pre-conscious and the affective, and The Association Of Experimental Electronics, also known as KOELSE.

The installations in the exhibition may use lights, sounds and images that affect brain function and thus the state of mind of the visitor. For this reason, we ask all visitors to be prepared to stay for monitoring for at least 15 minutes after the exhibition visit.

The brainwashing exhibition is open throughout July from Wednesday to Sunday from 12 noon to 6 p.m.

The gallery space is not wheelchair accessible. From the street level there are a few steps of stairs down to the ground level of the gallery. The basement space of the gallery has a narrow spiral staircase. The gallery has a gender neutral toilet. There is no designated quiet space. There are no strong fragrances in the space. Sensitive audiences can visit the exhibition outside of its opening hours upon request.

This exhibition has been supported by the Arts Promotion Centre Finland.

(FIN)

Tässä kokeellisessa ja osallistavassa näyttelyssä paneudutaan aivopesun historiaan ja nykyisyyteen, mielenhallinnan teoriaan ja käytäntöihin, sekä pohdiskellaan tietoisen mielen luonnetta. Tämä kollektiivisesti, jopa jokseenkin kulttimaisesti toteutettu näyttely tapahtuu ja muuntuu läpi kestonsa. Lisäksi näyttelytilassa järjestetään teemaan linkittyvää oheistoimintaa, josta ilmoitetaan erikseen.

Aivopesu on yleisnimitys erilaisille tekniikoille, joilla pyritään muuttamaan ihmisen ajattelua hänen tahtonsa vastaisesti. Tämän näyttelyn puitteissa niputamme aivopesun termin alle niin perinteisiä uskonnollisten yhteisöjen ja kulttien menetelmiä, kylmän sodan aikaisia tiedustelupalveluiden salaisia ohjelmia, sekä modernin ja postmodernin mainonnan tehokkaimpia keinoja kuluttajien käytöksen ja kokemuksen ohjailuun. Klassisin esimerkki aivopesusta on niin kutsuttu “Manchurian kandidaatti” eli henkilö, joka on ohjelmoitu salamurhaajaksi vastoin tahtoaan. On jokseenkin epäselvää, onko tässä koskaan kiistattomasti onnistuttu, mutta erilaiset mielenhallinnan menetelmät ovat kiistatta juurtuneet arkeemme. Tätä näyttelyä varten olemme tutkineet näiden tunnettujen aivopesuaihioiden lisäksi vähemmän tunnettuja, niin historiallisia kuin spekulatiivisia keinoja aivopesuun, kuten hypnoosia, huumaamista, sähköshokkeja, kohdennettua häirintää, aivoimplantteja, interdimensionaalista manipulaatiota sekä mikroaaltoja, näin muutamia mainitaksemme.

Näyttelyn tavoitteena on herätellä kävijöitä pohtimaan oman mielensä herkkyyttä ja näkemään erinäisten yhteiskunnallisten ilmiöiden valtavan vaikuttavuuden. On tärkeää ymmärtää, ettei yksikään mieli ole muuttumaton. Mitä kaikkea voimme mieltää aivopesuksi? Onko kaikki aivopesu välttämättä haitallista?

Kokeellisen Elektroniikan Seura on työskennellyt epätavallisen elektroniikan parissa jo 20 vuoden ajan. Keräämme vanhaa kuluttajaelektroniikkaa ja rakennamme siitä erilaisia eriskummallisia koneita. Vuonna 2018 aloimme rakentaa Paranormaalin tekniikan museota, jonne rakensimme tulkintoja tekniikan historian omituisimmista sähkölaitteista. Tämän projektin tiimoilta törmäsimme moniin laitteisiin, menetelmiin ja patentteihin, joita vuosikymmenten varrella on tehty ihmismielen hallintaan. Tämänkertainen installaatiomme hakee inspiraationsa näistä historiallisista innovaatioista, tarjoten suhteellisen turvallisen mahdollisuuden kokeilla niitä.

Taiteilija Jenna Jauhiainen tekee näyttelytilassa koko sen keston ajan muuntuvaa, kehittyvää ja kasvavaa, leikkisästi “algorytmiseksi” kutsumaansa luentoperformanssia. Tämän luentoperformanssin aiheena on internetin algoritmien vaikutus mieleen sekä kokemus niin kutsutun valvontakapitalismin impaktista yksilön arjessa. Tämä algorytminen luentoperformanssi oppii osallistujiltaan ja muuntuu läpi näyttelyn keston, samalla tallentaen anonymisoidusti osallistujien kokemuksia osaksi aivopesun nykyisyyttä käsittelevää installaatiota. Tutkivismin eli tutkimusta ja aktivismia yhdistävän toimintatavan hengessä tästä osallistavasta installaatiosta saatetaan tulevaisuudessa tehdä yhteiskuntatieteellistä analyysiä. Jauhiainen työskentelee parhaillaan kaksivuotisessa Koneen Säätiön rahoittamassa ‘Aktivismi taiteen ja tieteenteon välineenä: “tutkivismia” vaikuttavasta vastapuheesta suomalaisessa verkkoyhteisössä’ -hankkeessa, josta lisätietoja osoitteessa https://vastapuhe.fi/


KOELSE ja Jauhiainen ovat päättäneet kokeilla läpi näyttelyn keston tapoja häivyttää yksilöllistä minuuttaan eri keinoin tavoitteenaan simuloida näyttelyn ajan toimintaa kulttina. Yleisesti ottaen kultit pyrkivät korvaamaan jäsentensä yksilöityneen mielen yhteisön jaetulla, yhteisellä tajunnalla.

Aivopesunäyttelyn avajaisia vietetään lauantaina 2.7. kello 14 alkaen ja jatkuen noin kello 21 asti. Ilmoitamme lähemmin avajaispäivän tarkemman ohjelman. Avajaisiltana tiedossa on ääniperformanssi esitietoisen ja affektiivien parissa työskentelevältä taiteilijalta Tina Mariane Krogh Madsenilta sekä KOELSElta.


Näyttelyssä olevissa installaatioissa käytetään mahdollisesti aivotoimintaan ja siten mielentilaan vaikuttavia valoja, ääniä sekä kuvaa. Tästä syystä pyydämme kaikkia näyttelykävijöitä olemaan jälkiseurannassa näyttelypaikalla vähintään 15 minuuttia näyttelykokemuksen jälkeen.


Aivopesunäyttely on auki koko heinäkuun ajan keskiviikosta sunnuntaihin kello 12–18.

Galleriatilaan ei pääse pyörätuolilla. Katutasosta laskeudutaan muutama askel portaita alas. Gallerian kellaritilaan on puolestaan kapeat kierreportaat. Galleriassa on sukupuolineutraali WC. Hiljaista tilaa ei ole. Tilassa ei ole voimakkaita hajusteita. Herkille yleisöille voidaan pyynnöstä järjestää mahdollisuus vierailla näyttelyssä sen aukioloaikojen ulkopuolella.

Aivopesunäyttelyn toteuttamista on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Sat 02 Jul 2022 – 31 Jul 2022 12:00 – 18:00

0–1°C

overcast clouds

Address:
Oksasenkatu 11,
Helsinki