Helsinki

Kukka-Maria Rosenlund: Syli

Kukka-Maria Rosenlund: Syli

Apr

01

Fri

12:00 – 17:00

-7–-5°C

scattered clouds

ENG

Yesterday, you said in your letter that our primary sin is not seeing the other person for what they really are and that if we all did see each other, we would not have to blame others or defend ourselves, but we could be open, humble and naive. This is true, of course. I don’t think anybody wants anything as much as to be seen. – What about me? What do you think I am? A fish? A bird? Who can say. I am not one but many, and in the end, I am no one. – I am also seeking this anonymity. It is, after all, beyond all that seems irrelevant. But first I have to widen my individuality to the extreme; as the river spreads to the sea, so must I spread my personality to the impersonal.” – Eeva-Liisa Manner *

Kukka-Maria Rosenlund’s exhibition Syli deals with touch through physical memories, childhood and fantasy, mortality and the desire for freedom. The artist combines photography with a material-based approach, and the exhibition at Galleria Huuto features photographs on ceramics and textiles. Rosenlund’s works are based on an underlying idea of material imagination: the sense of touch can awaken one’s unconscious imagination, just like images. Touch involves special awareness of the here and now, yet it also causes time to unravel on the timeline of various distances or generations’ history. Rosenlund uses various house building materials and natural materials in her works. The ceramic works made of stoneware clay and gypsum include various glossy glazes, stones, plants and seashells. The works were made in 2021 and 2022 in Finland and Andalusia, Spain.

The Finnish word ‘syli’ means being surrounded by something or being in someone’s arms. For me, it is a sort of starting point. It is not a permanent place; it is a temporary and ever-changing space with tactile figments of imagination and touches of invisible memories. Perhaps it is a question that emerges from the depths of the subconscious, a question of how life first starts there, then distancing oneself and, in the end, finding one’s way back there. In my photographic work, I have shifted more towards a material-based approach, in which the process becomes an essential part of the content of my works. The process is slow, consists of several steps and also involves doing things with my hands. I am interested in some kind of uncontrollable material twists and, by combining photography and ceramics, I am able to work with physical memories and deal with very personal issues.

Kukka-Maria Rosenlund (b. 1987, Tampere) is a visual artist who works with photography and sculpture. In her works, Rosenlund examines the layered nature of memory and identity by combining camera art with material-based work. Her works have been on display at solo and group exhibitions in both Finland and abroad, most recently at the Mältinranta Artcenter in Tampere (2022), Copenhagen Photo Festival (2021), Photographic Gallery Hippolyte in Helsinki (2020), Transeurope Photography in Athens (2019) and the Finnish Museum of Photography in Helsinki (2018). Rosenlund graduated from Aalto University with a Master of Arts in Photography in 2020. In addition, she has studied photography at the Turku Arts Academy (2010–2014) and in Antwerp, Belgium (2013), as well as film in Buenos Aires, Argentina (2018). Her works are included in the collections of the Finnish Museum of Photography and Tampere Art Museum and in the Finnish state art collection.

The Finnish Cultural Foundation and Arts Promotion Centre Finland have supported the artist’s work and the exhibition process.

Kirjoittamisen aika, Eeva-Liisa Mannerin kirjeitä 1963–1969. Edited by Tuula Hökkä, 2006, p. 232 (free translation)

FI

Sanoit eilen kirjeessäsi, että ihmisen perussynti on se ettei näe toista oikein, ja että jos kaikki näkisivät ei tarvitsisi syyttää eikä puolustella vaan voisi olla avoin, nöyrä ja naiivi. Näin tietysti on. Ei kai ihminen tahdokkaan mitään niin kovasti kuin oikeaa näkemistä. – Entä minä? Minkälainen olen sinun mielestäsi? Kala? Lintu? Kuka vois sanoa kuka olen? En ole yhdenlainen vaan monenlainen, loppujen lopuksi en ole kukaan. – Myös tätä anonymiteettiä etsin, sehän on tuolla puolen kaiken epäolennaisen. Mutta ensin minun on kehitettävä yksilöllisyyttäni äärimmilleen; niin kuin joki leviää mereen, niin on minun levitettävä persoonallisuuteni persoonattomaan saakka.” – Eeva-Liisa Manner *

Kukka-Maria Rosenlundin näyttely Syli käsittelee kosketusta fyysisten muistojen, lapsuuden ja fantasian, kuolevaisuuden ja vapauden halun kautta. Rosenlund yhdistää työssään valokuvan ja materiaalipohjaisen työskentelyn – Galleria Huudossa esillä oleva uusi teoskokonaisuus koostuu valokuvista keramiikalle ja tekstiilille. Rosenlundin työskentelyn taustalla on ajatus materiaalisesta mielikuvituksesta: kosketusaisti herättää tiedostamatonta mielikuvittelua kuten kuvat. Kosketuksessa muodostuu erityistä tässä hetkessä olemista, ja toisaalta se aiheuttaa ajan purkautumista erilaisten etäisyyksien tai sukupolvien historian aikajanalla. Rosenlund käyttää teoksissaan erilaisia talon rakennusmateriaaleja sekä luonnosta kerättyä materiaalia. Kivitavarasavesta ja kipsistä valmistetuissa keraamisissa teoksissa on käytetty erilaisia kiiltäviä lasitteita, kiviä ja kasveja sekä simpukankuoria. Teoskokonaisuus on valmistunut vuosien 2021–2022 aikana Suomessa sekä Espanjan Andalusiassa.

Sana syli merkitsee suomenkielessä jonkin ympäröimänä tai kietomana olemista. Minulle syli on eräänlainen lähtökuoppa. Syli ei ole pysyvä paikka, se on väliaikainen ja muuttuva tila. Sylissä on kosketusaistisia mielikuvituksen tuotteita ja näkymättömien muistojen kosketuksia. Se voi olla alitajunnan pohjamudista esille nouseva kysymys siitä miten elämä alkaa ensiksi sylistä, sitten siitä irrottautumisesta ja lopulta taas reiteistä löytää syliin. Olen siirtynyt valokuvan tekemisessä enemmän materiaalipohjaiseen työskentelyyn, jossa tekemisen prosessista tulee olennainen osa teosten sisältöä. Työskentely on monivaiheista ja hidasta, siihen liittyy myös käsillä tekemisen kehollisuus. Minua kiinnostavat eräänlaiset hallitsemattomat materiaaliset käänteet, yhdistämällä valokuvan ja keramiikan toisiinsa olen tekemisissä fyysisten muistojen kanssa ja voin käsitellä hyvinkin henkilökohtaisia aiheita.

Kuvataiteilija Kukka-Maria Rosenlundin (s. 1987 Tampere) teoksia on ollut esillä niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, viimeisimpinä Taidekeskus Mältinrannassa Tampereella (2022), Copenhagen Photo Festivalissa Kööpenhaminassa (2021), Valokuvagalleria Hippolytessä Helsingissä (2020), Transeurope Photographyssa Ateenassa (2019) ja Suomen Valokuvataiteen museossa Helsingissä (2018). Rosenlund on valmistunut Aalto-yliopiston valokuvataiteen maisteriohjelmasta vuonna 2020. Hän on opiskellut valokuvataidetta Turun taideakatemiassa vuosina 2010-2014 ja Antwerpenissä Belgiassa (2013) sekä elokuvataidetta Buenos Airesissa Argentiinassa (2018). Hänen teoksiaan sisältyy muun muassa Suomen Valokuvataiteen museon, Tampereen taidemuseon sekä Suomen valtion taidekokoelmiin.

Kiitos
Suomen Kulttuurirahasto sekä Taiteen edistämiskeskus ovat tukeneet taiteilijan työskentelyä ja näyttelyn valmistusta.

Kirjoittamisen aika, Eeva-Liisa Mannerin kirjeitä 1963–1969. Toimittanut Tuula Hökkä, 2006. s. 232

SWE

I gårdagens brev skrev du att människans grundläggande synd är att inte kunna se sin medmänniska på riktigt, att anklagelser och ursäkter vore onödiga om alla bara kunde se, och att man då kunde vara öppen, ödmjuk och naiv. Så är det förstås. Det är väl just det som människan vill mest av allt, att på riktigt kunna se. – Och jag då? Hurudan tycker du att jag är? Fisk? Fågel? Vem vet vem jag är? Jag är inte enhetlig, jag skiftar, och egentligen är jag ingen alls. – Denna anonymitet söker jag också. Den är trots allt bortom allt det som är irrelevant. Men först måste jag utveckla min individualitet så mycket som möjligt; likt en flod som rinner ut i havet, måste också jag sprida ut min personlighet tills den blir opersonlighet.” – Eeva-Liisa Manner *

I utställningen Syli behandlar Kukka-Maria Rosenlund beröring med utgångspunkt i fysiska minnen, barndom och fantasi samt dödlighet och frihetslängtan. Rosenlund förenar fotografi och materialbaserat arbete i sin konst – den nya verkhelheten som visas i Galleria Huuto består av fotografier på keramik och textiler. Tanken om materiell fantasi ligger till grund för arbetet: liksom bilder, lyfter också känselsinnet fram fantasier från det omedvetna. I beröringen tar ett särskilt varande i stunden form. Å andra sidan gör det förflutna sig också påmint, och blir spår på en tidslinje av olika avstånd och generationers historia. Rosenlund skapar sina verk av byggnadsmaterial och material hon samlat i naturen. De keramiska verken är gjorda av stengods och gips som förenats med glansiga glasyrer, stenar, växter och snäckskal. Verkhelheten har kommit till i Finland och i Andalusien i Spanien under åren 2021–2022.

På finska betyder ordet ’syli’ (famn) att vara omgiven av något eller i någons armar. För mig är famnen en slags utgångspunkt. Famnen är inte bestående, den är en tillfällig och föränderlig plats. I famnen finns taktila fantasiskapelser och osynliga minnens beröring. Från det omedvetnas mörkaste skrymslen uppenbarar sig kanske frågor om hur livet börjar från en omfamning, och sedan bryter sig loss för att i något skede hitta tillbaka till en famn. Jag har övergått från fotografi till mer materialbaserat arbete, där arbetsprocessen blir en väsentlig del av verkens innehåll. Arbetet är långsamt och har många skeden, och där ingår den kroppslighet som finns i allt som görs för hand. Jag är intresserad av de okontrollerbara vändningar som materialen medför. Genom att förena fotografi och keramik kan jag behandla fysiska minnen och ytterst personliga ämnen.

Bildkonstnären Kukka-Maria Rosenlund (f. 1987 Tammerfors) arbetar med fotografi och skulptur. Hon förenar fotografi med materialbaserat arbete och skapar verk där hon behandlar minnets och identitetens skikt. Rosenlunds verk har visats i separat- och grupputställningar i Finland och utomlands, senast i Taidekeskus Mältinranta i Tammerfors (2022), Copenhagen Photo Festival i Köpenhamn (2021), Fotogalleri Hippolyte i Helsingfors (2020), Transeurope Photography i Aten (2019) och Finlands fotografiska museum i Helsingfors (2018). Rosenlund utexaminerades från avdelningen för fotokonst vid Aalto-universitetet 2020. Hon har också studerat fotokonst i Åbo Konstakademi 2010–2014 och i Antwerpen i Belgien (2013) samt filmkonst i Buenos Aires i Argentina (2018). Hennes verk finns bland annat i Finlands fotografiska museums, Tammerfors konstmuseums och Statens konstverkskommissions samlingar.

Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande har stött konstnärens arbete och utställningen.

Kirjoittamisen aika, Eeva-Liisa Mannerin kirjeitä 1963–1969. Redigerad av Tuula Hökkä, 2006. s. 232

Fri 01 Apr 2022 – 24 Apr 2022 12:00 – 17:00

-7–-5°C

scattered clouds

Address:
Panimokatu 1, Kalasatama