Helsinki

Nora Sayyad: Wired This Way

Nora Sayyad: Wired This Way

Jul

07

Thu

09:00 – 20:00

13–15°C

few clouds


(FI)

Nora Sayyadin teokset kuvaavat neuroerityisiä henkilöitä.

Neurokehityksellisten oireyhtymien lisäksi myös mielenterveyteen liittyviä asioita tuodaan esille. Taiteellisen työn, kuvien ja haastatteluiden, lisäksi lähestytään moniulotteista aihetta myös teoreettiselta pohjalta kuten neurokirjo ja mielenterveys.

Työn tarkoituksena on tuoda näkymätön enemmän näkyväksi jokaiselle siitä kiinnostuneelle. Sen tarkoitus on saada näkemään, oppimaan, jakamaan, puhumaan ja pohdiskelemaan erilaisia elämänkokemuksia, stigmoja ja myyttejä, ja herättelemään ajatuksia hyväksyttyjen normien ja ‘normaaliuden’ sekä mukavuuden ympärille. Kyseenalaistamalla rajoja vallitsevan neurotyypin (neurotyypillisen) ja ‘toisien’ kuten esimerkiksi dysleksikkojen, autististen ja ADHD-diagnosoitujen ihmisten välillä moni neurodiversiteettitutkimus ja -työ uudelleen määrittelee sen, mitä tarkoittaa olla ihminen.

‘Wired This Way’ koostuu kirjoitetusta ja taiteellisesta osuudesta. Taiteellinen osuus koostuu seitsemästä erilaisen neuroerityisen henkilön potretista. Kuvia yhdistää monologit, jossa kuvattavat kertovat avoimesti heidän omista kokemuksistaan mielenterveydestä ja heidän neurokehityksellisistä diagnooseistaan.

”Kirjoitetussa osiossa tutustutan lukijan neurodiversiteettiaiheeseen ja tutkimukseen populaarikulttuuria, valokuvausta, taidetta ja historiaa tutkimalla. Käyn läpi myös joitakin omia kokemuksiani neuroerityisenä henkilönä.

Valokuvaus on samanaikaisesti kiehtovaa ja haastavaa. On kiehtovaa oppia erilaisista mielistä ja elämistä. Samaan aikaan koen sen haastavaksi, sillä olen läheisesti tekemisissä kiperien ja henkilökohtaisten aiheiden parissa kuten mielenterveys ja hyvinvointi. Tämä on työ on tuonut minulle selväksi sen kuinka tärkeää on yhteiskuntana puhua mielenterveydestä ja stigmoista liittyen siihen, jopa tabuista. Mielestäni näkyvyys voi luoda aiheista enemmän ajateltavaa. Yksi syy, miksi lähdin tälle matkalle on ollut syy ymmärtää ihmisyyttä, oikeutta hakea turvaa, turvallisia tiloja ja ymmärrystä sekä tarkoitusta itselleen.”

Suomalais-palestiinalainen taiteilija ja valokuvaaja Nora Sayyad asuu ja työskentelee Helsingissä. Sayyad on empaattinen tarinankertoja ja tekee satunnaisesti myös töitä luennoitsijana ja taideopettajana. Häntä kiinnostaa erityisesti kokeellisuus ja leikkisyys taiteessa ja valokuvauksessa. Sayyad yhdistelee usein taiteellista ja dokumentaarisia lähestymistapoja visuaalisessa tarinankerronnassa. Hän valmistui valokuvataiteen maisteriksi Aallosta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

(EN)

The ongoing work Wired This Way portrays individuals who are neurodivergent through their stories and photography.

In addition to neurodevelopmental disorders issues around mental health are also discussed. While I will examine the topic through artistic work, through photographs and interviews, I will also approach this multidimensional subject through such theoretical concepts as neurodiversity and mental health.

The aim of the work is to make the invisible more visible for everyone interested to see, learn, share, talk and reflect on different life experiences, stigmas and myths, as well as the accepted ideas of ‘normality’ and conformity. By questioning the boundaries between predominant neurotypes and ‘others’, including for example dyslexics, autistics and ADHDers, many neurodiversity studies and work are redefining what it means to be human.

The work consists of a written and an artistic part. The artistic part consists of seven portraits of different neurodivergent participants. The portraits are paired with monologues, where the participants open up their own experiences with mental health or neurodivergence diagnosis.

“In the written part of the thesis, I will introduce the reader both to the concept of neurodiversity and research in the context of popular culture, photography, arts, and history. I will also go through some of my own experiences as a neurodivergent person.

Photography is both fascinating and challenging. It is fascinating to learn a lot more about neurodivergent minds and lives, and it is challenging because I am dealing very closely with sensitive and personal issues such as mental health and wellbeing. The work has indeed communicated how important it is as a society to talk about mental health and stigmas around it, even taboos. I think visibility makes it also more thinkable. One of the reasons why I started this work was not only to understand how it is to be human, but also to seek safety, safe spaces, understanding and purpose for oneself.”

Finnish-Palestinian artist and photographer Nora Sayyad currently lives and works in Helsinki, Finland. Sayyad is an empathic storyteller, and occasional lecturer with an experimental take on photography and art. She often combines artistic and documentary approaches in visual storytelling. She graduated on her MA studies in photography and film as a minor from Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

(SV)

Nora Sayyads fotografier illustrerar personer med neuropsykiatriska symtom.

Frågor som rör psykisk hälsa tas upp på utställningen. ’Wired This Way’ består av en skriven och en konstnärlig del.

Thu 07 Jul 2022 – 04 Sep 2022 09:00 – 20:00

13–15°C

few clouds

Address:
Turunlinnantie 1, Itäkeskus,
00900 Helsinki