Helsinki

Coming to terms: Karina Griffith, Giovanna Esposito Yussif, Jaana Kokko

Coming to terms: Karina Griffith, Giovanna Esposito Yussif, Jaana Kokko

Aug

27

Sat

11:00 – 17:00

3–8°C

broken clouds

Coming to terms
Karina Griffith, Giovanna Esposito Yussif, Jaana Kokko
27.8.–2.10.2022

Guests: Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, Maryan Abdulkarim, Kathy-Ann Tan, Sonya Lindfors

(EN)

Coming to terms is a practice of reconciliation. An act that involves learning, understanding, negotiation, and acceptance. It foregrounds affects that call for recognition, and it could potentially enable accountability and repair. To move on from a conflict (be it at an individual, interpersonal or societal level) involves dealing with the past and its gaps; acknowledging the different positions, traumas, and responsibilities within it; dealing with its history; and building capacities to collectively mobilize towards change.

coming to terms is shaped by the potentiality of our singularities when they meet on common grounds. The exhibition began as an excuse for a gathering, an exercise on sharing and intersecting practices, and a call for becoming together. During our meetings over the past three years, on- and off-line, we have been concerned with alternative ways of gazing, engaging with archives, and exhibiting moving images – addressing not only images on the move but the gaze as an active operation that is on the move too – constantly shaped and informed by a multiplicity of factors. Our conversations, activated by our screening practices and cinematic methods, get entangled with questions such as: What happens through the process of screening? What becomes projected? What is intersectional in our approaches? How do our anti-patriarchal impulses manifest in our practices? How are feminist gazes in conflict? How do we take space for ourselves and a complicity of gazes?

With these in mind, we invited colleagues to share their practices and explore further juxtapositions. The resulting conversations during our shared time leave traces; some are formal, visible and audible in the exhibition; some will become present in each other’s practices; and some will hopefully travel with you.

Together, we shape the ways we come to terms.

Exhibition program

Saturday 27.08. | 14:00 – 18:00
Opening of the exhibition
Artist talk – 15:00

Thursday 01.09. | 19:00- 20:30
Screening by Karina Griffith

Saturday 17.09. | 12:00 – 20:00
Gathering with Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, Maryan Abdulkarim, Kathy-Ann Tan, and Sonya Lindfors

Wednesday 28.09. | 18:00 – 20:00
Screening by Jaana Kokko

All program is held in English.

(FI)


Coming to terms on eräänlainen harjoitus sovinnon aikaansaamiseksi. Teko, johon sisältyy oppimista, ymmärrystä, neuvottelua ja hyväksyntää. Sovinnonteossa esiin nousevat tunteet – affektit – herättelevät tunnistamiseen ja tunnustamiseen, joissa piilee mahdollisuus vastuunkantoon ja korjaamiseen. Konfliktista eteen päin siirtymiseen kuuluu menneisyyden ja sen sisältämien aukkojen käsittely (henkilökohtaisella, ihmistenvälisellä tai yhteiskunnan tasolla), erilaisten lähtökohtien, traumojen, historioiden ja niiden vastuun tunnustaminen, jotta voidaan kollektiivisesti rakentaa valmiuksia liikkua kohti muutosta.

coming to terms -näyttelyyn piirtyy yksilöllisyyden mahdollisuuksissa, kun ne kohtaavat yhteisen alueella. Näyttely sai alkunsa olla tekosyynä kokoontumisille, harjoituksena taiteellisten käytäntöjen jakamiselle ja limittymiselle, ja kutsuna tulla joksikin, yhdessä. Kolmen vuoden aikana pidetyissä etä- ja lähitapaamisissa olemme keskittyneet vaihtoehtoisiin tapoihin katsoa, lähestyä arkistoja ja esittää liikkuvaa kuvaa – ei ainoastaan kuvaa liikkeessä vaan myös katsetta aktiivisena toimintana, joka sekin on liikkeessä ja jota muokkaavat ja informoivat jatkuvasti lukuisat eri tekijät. Keskusteluissamme näytöksen käytänteet ja elokuvalliset menettelytavat ovat kietoutuneet seuraavan kaltaisiin kysymyksiin: Mitä näytöksen prosessissa tapahtuu? Mitä lopulta projisoidaan? Mikä lähestymistavoissamme tekee niistä intersektionaalisia? Miten antipatriarkaaliset pyrkimykset ilmenevät taiteellisessa työssämme? Millä tavoin feministiset katseet ovat konfliktissa? Entä miten otamme tilaa itsellemme ja monien erilaisten katseiden kumppanuuksille?

Nämä lähestymistavat mielessä pitäen kutsuimme kollegoita jakamaan omia työskentelytapojaan ja tutkimaan lisää vastakkaisuuksia kanssamme. Yhteisen aikana käydyt keskustelut jättävät jälkiä, joista osa on kuultavissa ja nähtävissä näyttelytilassa. Osa tulee läsnäoleviksi myöhemmin toistemme taiteellisissa käytännöissä ja osa keskusteluista toivottavasti kulkeutuu teidän mukananne.

Coming to terms – sovintoon pääsyä, yhdessä.(SV)

Coming to terms är en övning i försoning. En handling som går ut på att lära sig, förstå, förhandla och acceptera. Denna process lyfter fram affekter som får oss att rikta uppmärksamheten på det bekanta och de lösningar som potentiellt kan möjliggöra ansvarsskyldighet och reparera skadliga strukturer. För att bemästra individuella, mellanmänskliga och samhälleliga konflikter måste vi ta itu med det förflutna och dess luckor: uppmärksamma de positioner, trauman och skyldigheter som finns i konflikterna samt utveckla kapaciteten att tillsammans åstadkomma förändring.

coming to terms formas av den potential som finns i individernas särprägel, då vi möts på gemensam grund. Då vi gör upp med oss själva, våra olikheter och likheter, så skapar vi också nya villkor för hur vi engagerar oss. Den här utställningen började som en förevändning att träffas, som en övning i att dela med sig av och sammanfläta arbetsmetoder och som en önskan att tillsammans bli till. Under de tre senaste åren har vi i våra elektroniska och fysiska sammankomster befattat oss med alternativa blickar, undersökt arkiv och ställt ut rörlig bild. Våra frågor aktualiseras lekfullt i visningssätten och de filmiska metoderna. Frågorna rör inte enbart rörlig bild, utan också blicken som en aktiv handling i rörelse, en blick som ständigt formas och får sin information av en mångfald faktorer. Vad händer då rörlig bild visas? Vad är det som projiceras? Hur är våra tillvägagångssätt intersektionella? Hur manifesteras våra antipatriarkala impulser formmässigt i vårt arbete? Hur står feministiska blickar i konflikt till varandra? Hur tar vi själva plats och är delaktiga i blickar?

Med utgångspunkt i dessa tankar bjöd vi in kolleger för att dela med sig av sina konstnärliga processer samt undersöka ytterligare skillnader och likheter. Diskussionerna som fördes har lämnat spår: några har fått form och är synliga och hörbara i utställningen, några kommer att införlivas i deltagarnas praxis och några fortsätter förhoppningsvis sin resa med dig.

Tillsammans formar vi det vi gör upp med.

Sat 27 Aug 2022 – 02 Oct 2022 11:00 – 17:00

3–8°C

broken clouds

Address:
Iso Roobertinkatu 16
00120 Helsinki